لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

ã فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

ã بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

ã ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

ã حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

 حرکت نسبی

 دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

 مفاهیم کار ، انرژی وتوان

 پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

 انرژی جنبشی و پتانسیل

 تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

 سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

 دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

 دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

 گرانش : قانون گرانش نیوتن

 حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید ۲ :

توجه کنید:

برای اینکه جسم حرکت دایره ای داشته باشید باید

  نیروی جانب مرکز یا مرکز گرایی به آن

وارد شود . روی هر یک از دو تصویر روبرو

به ترتیب کلیک کنید . متوجه می شوید که وقتی

نیروی جانب مرکز ازبین می رود جسم روی مماس

بر مسیر دایره ای و روی خط مستقیم به حرکت  

خود ادامه می دهد.

اسلاید ۳ :

دینامیک

lاسحاق نیوتن (۱۶۴۳ – ۱۷۲۷) کتاب اصول ریاضی رادرسال
  ۱۶۸۷منتشر کرددراین کتاب او سه ” قانون حرکت ” رابیان نمود   

قانون اول:   اگر به جسمی ازخارج نیرو وارد نشود و اگر از یک چارچوب مرجع لخت به آن نگاه کنیم ساکن می ماند و یا حرکت مستقیم الخط یکنواخت خواهد داشت.         

 

قانون دوم :   برای یک جسم :        FNET  = S F = ma

 

قانون سوم :   نیروها به صورت جفت روی می دهند  FA ,B  = – FB ,A :

)             برا ی هر عملی  عکس العملی مساوی ودرخلاف جهت وجود دارد) 

اسلاید ۴ :

به این تصاویر نگاه کنید وببینید وقتی که نردبان  محکمبسته نشده باشدو یا اشخاصاز کمربند ایمنی استفادهنکرده باشند چگونه در اثر تصادفومتوقف شدن وسیله نقلیه بهحرکت خود ادامه می دهند.طبق قانون اول نیوتن در غیابنیروهای خا رجی یک جسمبه حرکت خود با تندی ثابتو در راستای ثابت ادامه می دهدهر جسم در مقابل تغییرحرکتخود مقاومت می کند اینقانون را قانون لختی یا اینرسی می گویند.

اسلاید ۵ :

قانون اول نیوتن

lقانون اول:   اگر به جسمی ازخارج نیرو وارد نشود و اگر از یک چارچوب مرجع لخت به آن نگاه کنیم ساکن می ماند و یا حرکت مستقیم الخط یکنواخت خواهد داشت..

çاگر به جسمی نیرو وارد نشود آن جسم شتابی هم نخواهد داشت>

lتعریف چارچوب مرجع لخت IRF)) :

çچارچوبی است که نسبت به ” ستارگان ثابت ” فاقد شتاب و یا چرخش است.

çاگر یک چارچوب لخت (IRF) وجود دشته باشد دراینصورت تعداد بسیارزیادی چاچوب لخت دیگر که نسبت به هم با سرعت ثابت حرکت می کنند وجود خواهد داشت     !

اسلاید ۶ :

آیا تهران یک چارچوب مرجع لخت خوب است.؟

lآیا تهران داری شتاب است؟

lبلی !

çتهران روی کره زمین قراردارد

çزمین دارای حر کت چرخشی است .

lشتاب مرکز گرای تهران چقدراست؟

çT = 1 day = 8.64 x 104  sec,

çR ~ RE = 6.4 x 106  meters .

lبنابراین  aU  = .۰۳۴ m/s2 ( ~ 1/300 g) :

lنزدیک به صفر است و می توان از آن صرفنظر کرد

lتهران یک چارچوب لخت مناسب است

اسلاید ۷ :

قانون دوم نیوتن

lبرای هر جسمی: FNET  = S F = ma.

çشتاب جسم  a  متناسب با نیروی خالص     FNET  که به جسم واردمی شود است.

çثابت تناسب ”جرم“  است و با m       نشان داده می شود.

»این تعریف جرم است ..

»جرم یک جسم یک خاصیت ثابت جسم بوده و مستقل از تاثیرات خارجی است  

lنیرو دارا یکای ) [M]x[L / T2] = kg m/s2 = N  نیوتن (

اسلاید ۸ :

قانون دوم نیوتن

lنیرو چیست؟

çنیرو کشیدن یا هل دادن است  

çنیرو دارا بزرگی و جهت است.  )بردار است).

çجمع نیروها مانند جمع بردارها است

اسلاید ۹ :

lمولفه های نیروی   F  = ma :

    FX   = maX

   FY  = maY

   FZ  = maZ

 

lفرض کنید  m و FX      رابدانیم دراین صورت می توانیم aX را حساب کرده و روابط  سینماتیکی زیر را که قبلا بررسی کردیم بکارمی بریم.

اسلاید ۱۰ :

lجعبه سنگینی  به جرم m = 100 kg  روی یک سطح یخی )افقی و بدون اصطکاک ( هل می دهیم .نیروی وارده شده به جعبه  ۵۰ N درجهت  i است .   اگر جعبه از حالت سکون شروع به حرکت کند سرعت  v بعداز طی مسافت      d = 10 m چقدراست؟