چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر،بررسی مزایاي ومعایب حاصل از بکارگیري مربی گري در فعالیـت هـاي آمـوزش و بهسـازي مـدیران مـدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم است. جامعه آماري این پژوهش،۷۱ نفر از مدیران مدارس رباط کریم به عنوان نمونه انتخاب شدند، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ./۷۶ بدست آمد. در تحقیق حاضـر بـا اسـتفاده از روش هـاي آمـار پارامتریـک t تـک گروهی و t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آمار ناپارامتریک فرید من مورد تحلیل قرار گرفتنـد. نتـایج یافتـه هـاي حاصـل از پژوهش نشان دهنده ۱۱ مقوله کلی بود که در قالب مدل پارا دایمی شامل؛ شرایط علی، عوامل زمینه اي، شرایط مداخلـه گـر، راهبردهـاي تعاملی و عوامل پس آیندي قرار گرفت و بر اساس آن پرسشنامه و مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته هاي تحقیق نشان داد که از نظـر مدیران مدارس شهرستان رباط کریم، شرایط و الزامات موردنیاز براي بکارگیري مربی گري در این مدارس مهیا نمی باشد بنابراین در حـال حاضر امکان بکارگیري مربی گري در مدارس شهرستان رباطکریم وجود ندارد هر چند که مدیران مـدارس و کارشنانسـان آمـوزش اذعـان داشتند که در صورت استقرار چنین روشی، مزایاي قابل توجهی براي این سازمان به ارمغان خواهد آمد.

کلید واژه: مربی گري، آموزش و بهسازي،مزایا ، معایب.

مقدمه:

امروزه در هر سازمانی افرادي تازه استخدام می شوند افرادي ارتقا داده می شوند، یا از سمتی به سمتی دیگر می روند. در هر سـازمانی افراد به توسعه و پیشرفت براي رشد حرفه اي و یا بعبارتی حرفهاي شدن نیاز دارند. در هر سازمانی افراد بـه آمـوزش بعنـوان مـؤثرترین راه ارتقا دادن مهارت هایشان می نگرند. از این رو ست که همزمان با انتشار نتایج مطالعات هاربینسـون و توسـعه نظریـه سـرمایه گـذاري در منابع انسانی توجه و تأکید بر آموزش نیروهاي انسانی به عنوان رکن اصلی توسـعه سـازمان هـا در اولویـت اول برنامـه ریـزي و مـدیریت سازمان قرار گرفته است. بر همین اساس در طول نیم قرن گذشته توجه و سرمایه گذاري دولت ها و سازمان ها در فعالیت هاي آمـوزش و پژوهشی بطور روزافزون قرون گسترش یافته است (بزار جزایري، .(۱۳۸۴ آموزش همواره بـه عنـوان وسـیله اي مطمـئن در جهـت بهبـود کیفیت، عملکرد و حل مشکلات در نظر قرار می گیرد و فقدان آن نیزیکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد. (ابطحی،

.(۱۳۸۳ در این راستا امروزه سازمان ها پول و هزینه زیادي را صرف برنامه هاي توسعه و بهسازي کارکنان شان می کنند و تلاش می کنند تا از استراتژي ها و روش هاي آموزش نوین و کارآمدي بهره گیرند- یکی از این روش ها و اسـتراتژي هـا، مربـی گـري اسـت. در واقـع سازمان ها به دنبال آنند تا با بهره گیري از این روش آموزشی نیروي انسانی خود را توانمندتر ساخته و به بهبود عملکرد فردي و سازمانی و کسب مزیت رقابتی نائل آیند.

مربی گرییکی از روش هاي آموزش کارکنان است که همانند دیگر روش هاي آموزشی براي رشـد و بالنـدگی نیـروي انسـانی مـورد استفاده قرار می گیرد. (گرنت، کاواناچ، .(۲۰۰۴ مربی گري روشی مؤثر جهت ارتقاییادگیري است که می تواند تأثیري مثبت بر سود و زیـان سازمان داشته باشد و هم چنین می تواند مزایاي محسوسی را براي افراد و سازمان ها به ارمغـان آورد (رنـارد، .(۲۰۰۵, در دهـه اخیـر ابـزار مربی گري محبوبیت چشم گیري میان رهبران و کارکنان و سازمان ها یافته است. به گونه اي که سازمان ها و کارکنانشان به مربی گـري توجه زیادي مبذول داشته و منابع مادي، مالی و انسانی زیادي را بر روي آن سرمایه گذاري می کنند. امروزه حداقل نیمی از ۱۰۰۰ شـرکت برتر و پیشرو دنیا مربی گري را به اشکال مختلف براي کارکنانشان فراهم می آورنداساساً. فرآیند مربی گـري بـر دو امـر متمرکـز اسـت.
کمک کردن به کارکنان در جهت اینکه نیازهاي مربوط به بهبود عملکردشان را شناسایی کنند. متعهد ساختن آن ها در جهت این امـر کـه مراحل بهبود عملکرد را بطور مداوم دنبال نمایند (فیلیپس، .(۱۹۹۸

سازمان ها از مربی گري بعنوان روشی جهت مقابله با چالش هاي در پیش رویشان و پاسخ دادن به تقاضـاهاي موجـود اسـتفاده مـی کنند چرا که مربی گري روشی است که در آن نیازي نیست فرد از محیط کارش جداگردد. بلکهاساساً روشی است که فـرد در حـین انجـام کار و وظیفه خود آموزش میبیند. با وجود مزایاي متعددي که براي مربی گري در امر آموزش و بهسازي نیروي انسانی شناخته شـده اسـت پژوهشهاي کمی در سطح کشور به این موضوع پرداخته اند. بنابراین انجام پژوهشهایی که بتوانـد بـه تبیـین و بکـارگیري مربـی گـري در آموزش منابع انسانی کمک کند و شیوه بکارگیري در آن را، توسعه و بهبود دهد بسـیار ارزشـمند و حیـاتی است.بررسـی انجمـن پرسـنل و بهسازي (۲۰۰۴) نشان داد که ۹۹ درصد از افراد معتقد بودند که مربی گري توانسته به ایجاد مزایاي ملموس هم بـراي افـراد و هـم بـراي سازمان ها منجر گردد. هم چنین:

* %۹۳ افراد توافق داشتند که مربی گري و منتورینگ مکانیسم هاي کلیدي و اصلی بـراي انتقـال یـادگیري دورههـاي آموزشـی بـه محیط کار است.
* %۹۲ افراد اذعان داشتند که مربی گري تأثیري مثبت بر سود و زیان داشته است.

* %۹۶ افراد بر این باور بودند که مربی گري روشی مؤثر جهت ارتقاییادگیري در سازمان است (جارویس ،.(۲۰۰۴

اسپنسر (۲۰۱۱) در پژوهشی پدیدار شناختی به بررسی مربـی گـري و انتقـال آمـوزش پرداختـه اسـت. ایـن پـژوهش، یـک مطالعـه پدیدارشناختی از تجارب ۷ مربی حرفه اي است که در زمینه مربی گري و برنامه هاي مهارت هاي مـدیریتی کـار مـی کردنـد. نتـایج ایـن پژوهش بیانگر آن بود که :

• مربی گري از انتقال آموزش حمایت می کند امالزوماً نه به همان شیوه اي که در مدل هاي انتقال آموزش پیشنهاد شده است.

• تأثیرات هم افزایی از تلفیق آموزش و مربی گري بوجود می آید. تعریف و تفسیر مربی از نقشش، تأثیر قابـل تـوجهی بـر اثـرات

انتقال دارد.

عباس نظریان (۱۳۹۰) در پژوهشی تاثیر رفتارهاي مربی گري برکارایی (کارآمدي) مربی گري و پویایی تیمی را مورد بررسی قرار داده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از عناصر دوازده گانه مربی گري همچون تقویت، آموزش فنی اقتضایی اشتباه، و روابط عمومی و سازماندهی توان پیش بینی کارایی مربی گري و پویایی تیمی را دارند و هرچه بر میزان استفاده از این نوع الگوهاي رفتـاري افـزوده مـی شود، بهبود بیشتري در میزان کارایی مربی گري مربی و پویایی تیمی مشاهده می گردد. از طرف دیگر، به کارگیري الگوهاي رفتاري منفی همچون تنبیه و آموزش فنی تنبیهی تاثیر منفی بر میزان کارآمدي مربی دارد.

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که مواردي همچون اهمیت و ارزش مربی گري براي فعالیت هاي آمـوزش و بهسـازي، ناکافی بودن تلاش هاي انجام شده به منظور بکارگیري مناسب مربیگري در آموزش منابع انسانی، کمبود تحقیقات انجـام شـده در زمینـه عوامل و مؤلفه هاي تأثیرگذار در استقرار مربی گري و هم چنین مفید بودن بهره گیري از نتایج تحقیـق حاضـر، در برنامـه ریـزي و اتخـاذ روش هاي آموزشی جدیدي همچون مربی گري در سیستم آموزشی سازمان ها، از جمله دلایل و شواهدي هستند که ارزشمندي ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را مشخص می کنند. از این رو تحقیق حاضر به منظور بررسی مزایا ومعایب بکارگیري مربی گري در فعالیـت هـاي آموزشی و بهسازي مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم انجام شده است تا نظر مدیران آموزشی ایـن اداره را نسـبت بـه امکـان کاربست چنین روشی مورد بررسی قرار دهد.

روش بررسی:

این پژوهش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن داده هاي کیفی و کمی موردنیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، جمـع آوري شده است. جامعه آماري این پژوهش، متشکل از دو گروه از افراد است: گروه اول به منظور تدوین ابزار پرسشـنامه، متشـکل از کارشناسـان آموزش و افراد صاحب نظر در زمینه مربی گري است و گروه دوم شامل مدیران مدارس است که در شهرستان رباط کریم سـابقه مـدیریت بالاي ۵ سال را داشته اند. به منظور روایی داده هاي کیفی از روش چک اعضاء و جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظر متخصصان اسـتفاده به عمل می آید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آن ./۷۶ بدست آمد. به منظور انجـام مصـاحبه، با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند و نمونه گیري زنجیره اي، با ۷ نفر از کارشناسان آموزشی که نسـبت بـه مربـی گـري آشـنا بودنـد مصاحبه به عمل آمد و براي اجراي پرسشنامه با استفاده از روش تصادفی، ۷۱ نفر از مدیران مـدارس بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. در تحقیق حاضر براي تحلیل داده هاي بخش کیفی پژوهش، از نظریه داده بنیاد و بر اساس دستورالعمل هاي ارائـه شـده توسـط اسـتراس و کوربین (سه مرحله کدگذاري استفاده گردید و دادههاي بخش کمی با استفاده از روش هاي آمـار پارامتریـک t تـک گروهـی و t دو گـروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آمار ناپارامتریک فرید من مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

الف) تحلیل توصیفی دادهها

همانطور که در جدول ۱مشاهده می شود، قسمت اعظم نمونه مورد بررسی در محدوده سنی۳۰سال به پایین تر و۳۱تا۴۰سال قرار دارد، ومردان نسبت به زنان تعداد بیشتري را به خود اختصاص داده اند.علاوه براین بیشترین سابقه خدمت مربوط به۶تا۱۰ سال می باشد و مدرك تحصیلی ۴۵ درصدکارکنان لیسانس است.

جدول :۱ مشخصات فردي جامعه

متغیر

آماره

موارد تعداد

درصد

جنسیت سن میزان تحصیلات سابقه کار

مرد زن ۳۰سالپایینتر ۳۱-۴۰ ۴۱-۵۰ ۵۰بهبالا فوقدیپلم لیسانس فوقلیسانس تا۵سال ۶-۱۰ ۱۱-۱۵ ۱۶سالبهبالا
۳۷ ۳۴ ۲۵ ۲۶ ۱۴ ۶ ۷ ۴۵ ۱۹ ۲۹ ۲۹ ۳ ۱۰
۵۲ ۴۸ ۳۵ ۳۶ ۲۰ ۹ ۱۰ ۶۳ ۲۷ ۴۱ ۴۱ ۴ ۱۴

ب: تحلیل و توصیفی استنباطی سؤالات پژوهش:

سؤال اول: از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم، مزایا بکـارگیري مربـی گـري بـراي فعالیـت هـاي آمـوزش و بهسازي این سازمان کدامند؟

الف: مزایاي فردي

جدول :۳ بررسی “مزایاي فردي” بکارگیري مربی گري در مدارس شهر رباط کریم

انحراف خطاي تفاوت سطح
گویه میانگین استاندارد میزان t
معیار میانگین میانگینها معنیداري

(۱ به نظر شما تا چه میزان بکارگیري مربی گـري در ۳/۶۵ ۰/۸۶ ۰/۱۰ ۶/۳۲ ۰/۶۴ ۰/۰۰۰
سازمان شما مـی توانـد منجـر بـه بـالا رفـتن تعهـد
سازمانی افراد و احساس رضایت در کارکنان سـازمان

شما گردد؟
(۲ به نظر شما تا چه میزان بکارگیري مربی گـري در ۳/۷۳ ۰/۷۱ ۰/۰۸ ۸/۶۱ ۰/۷۳ ۰/۰۰۰
سازمان شـما مـی توانـد منجـر بـه ایجـاد یـادگیري
خودراهبر (مستقل) گردد؟
(۳ به نظر شما تا چه میزان بکـارگیري مربیگـري در ۳/۹۰ ۰/۷۲ ۰/۰۸ ۱۰/۵۴ ۰/۹۰ ۰/۰۰۰
سازمان شما میتواند منجر به بـالا رفـتن خودآگـاهی
افراد نسبتبهکاستیها و ضعفهایشان گردد؟
مزایاي فردي ۳/۷۶ ۰/۶۳ ۰/۰۷ ۱۰/۱۲ ۰/۷۶ ۰/۰۰۰

در مؤلفه مزایاي فردي، سه گویه مورد پرسش قرار گرفته است که میزان t مجموع این سه گویه برابر است با ۱۰/۱۲ که در سطح معناداري α = ۰/۰۱ بزرگتر از مقدار بحرانی (t (96/1 می باشد، بنابراین فرض صفر رد می شود. از این رو، با رجوع به میانگین ها و با

تأکید بر اینکه میزان میانگین تجربی از میانگین نظري بالاتر است، عنوان می شود از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم “مزایاي فردي”

در این مدارس بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در صورت استقرار چنین روشی در این سازمان مزایاي بسیاري براي افراد مدارس ایجاد خواهد شد.

از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم عمده ترین مزایاي فردي مربی گري، در ارتباط با بالا رفتن خودآگاهی افراد نسبت به کاستی ها و ضعف هایشان بود و پس از آن به ترتیب عمدهترین مزایاي فردي عبارتند از: “ایجاد یادگیري خود راهبر” و “بالا رفتن تعهد و احساس رضایت افراد” بوده است.

ب: مزایاي سازمانی

جدول :۴ بررسی “مزایاي سازمانی” بکارگیري مربی گري در مدارس شهر رباط کریم

گویه

به نظر شما تا چـه میـزان بکـارگیري مربـی گري در سازمان شـما مـی توانـد منجـر بـه کاهش هزینه هاي آموزشی گردد؟
بــه نظــر شــما تــا چــه میــزان بکــارگیري مربیگري در سازمان شـما میتوانـد منجربـه بالارفتناثربخشیĤموزشها گردد؟

بــه نظــر شــما تــا چــه میــزان بکــارگیري مربیگري در سازمان شـما میتوانـد بـه پـر کردن شکاف میان حوزه نظر و عمل کمـک نماید؟

میانگین انحراف خطاي تفاوت سطح
استاندارد میزان t معنیداري
معیار میانگین میانگینها

۳/۵۵ ۰/۸۶ ۰/۱۰۰ ۵/۵۰ ۰/۵۴ ۰/۰۰۰
۳/۷۶ ۰/۸۰ ۰/۰۹ ۷/۹۹ ۰/۷۶ ۰/۰۰۰
۰/۸۰ ۰/۷۶ ۰/۰۹ ۸/۸۱ ۰/۸۰ ۰/۰۰۰

مزایاي سازمانی ۳/۷۰ ۰/۶۲ ۰/۰۷ ۹/۴۷ ۰/۷۰ ۰/۰۰۰

در مؤلفه مزایاي سازمانی، سه گویه مورد پرسش قرار گرفته است که میزان t مجموع این سه گویه برابر است با ۹/۴۷ که در سطح معناداري α = ۰/۰۱ بزرگتر از مقدار بحرانی (t (96/1 می باشد، بنابراین فرض صفر رد می شود. از این رو، با رجوع به میانگین ها و با

تأکید بر اینکه میزان میانگین تجربی این سه گویه بالاتر از میانگین نظري است، عنوان می شود از نظر مدیرانمدارس شهر رباط کریم

“مزایاي سازمانی” در این مدارس بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در صورت استقرار چنین روشی در این مدارس مزایاي بسیاري براي افراد سازمان ایجاد خواهد شد.

از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم عمده ترین مزایاي فردي مربی گري، در ارتباط با “پر کردن شکاف بین حوزه نظر و عمل” بود و پس از آن به ترتیب عمده ترین مزایاي فردي عبارتند از: “بالا رفتن اثربخشی آموزش ها” و “کاهش هزینه هاي آموزشی” بوده است.
سؤال دوم: از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم، معایب بکارگیري مربی گـري بـراي فعالیـت هـاي آمـوزش و

بهسازي این سازمان کدامند؟

جدول :۷ بررسی معایب بکارگیري مربی گري در مدارس شهر رباط کریم

گویه میانگین انحراف خطاي تفاوت سطح
استاندارد میزان t
معیار میانگینها معنیداري
میانگین

عدم کاربرد چنین روشی براي دورههایی که ۳/۵۱ ۰/۹۶ ۰/۱۱ ۴/۴۰ ۰/۵۰ /۰۰۰
صرفاً جنبه دانشی و غیر مهارتی داشته و
بلندمدت می باشند.
زمان بر بودن اجراي چنین ۳/۳۴ ۰/۸۷ ۰/۱۰ ۳/۲۴ ۰/۳۳ ۰/۰۰۲
روش آموزشی

دشواري ارزیابی اثربخشی مربی گري ۳/۳۵ ۰/۸۹ ۰/۱۰ ۳/۳۱ ۰/۳۵ ۰/۰۰۱

معایب (مجموع) ۳/۳۹ ۰/۶۸ ۰/۰۸ ۴/۹۲ ۰/۳۹ ۰/۰۰۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، در سؤال معایب مربی گري، سه گویه مورد پرسش قرار گرفته است. با توجه به اینکه تفاوت معناداري بین میانگین تجربی با میانگین نظري تمامی این گویه ها در سطح معناداري α = ۰/۰۱ مشاهده می شود، مـی تـوان گفـت کـه تمامی گویه هاي مرتبط با این سؤال؛ “عدم کاربرد این روش براي دوره هایی کهصرفاً جنبه دانشی، غیر مهارتی داشته و بلندمدت باشند”، “زمان بر بودن اجراي مربی گري” و “دشواري ارزیابی اثربخشی مربی گري” از حد متوسط بالاتر می باشند. امـا ایـن وضـعیت در جهـت مثبت و مطلوبی نمی باشد، زیر بالا بودن میانگین در این گویه ها معرف آن است که معایب مربی گري از حد متوسط بالاتر بـوده و از نظـر مدیران مدارس شهر رباط کریم، معایبی مهم و بزرگ به شمار می روند.

بررسی مقایسه اي نگرش مدیران مدارس شهر رباط کریم مزایاي و معایب مربی گري با تأکید بر جنسیت”:

جدول : ۸ بررسی مقایسه اي نگرش مدیران مدارس شهر رباطکریم نسبت بهمزایاي و معایب مربی گري با تأکید بر جنسیت”:

موضوعات مدیران مرد مدیران زن درجه میزان t سطح
انحراف انحراف
میانگین میانگین آزادي معنیداري
معیار معیار

مزایاي مربی گري ۳/۷۰ ۰/۶۲ ۳/۷۶ ۰/۵۱ ۶۹ -۰/۴۵ ۰/۶۵۰
معایب مربی گري ۳/۳۶ ۰/۵۸ ۳/۴۳ ۰/۷۸ ۶۹ -۰/۳۸ ۰/۷۰۵

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان t بدست آمده، مطرح می شود که تفاوت معناداري در سطح α = ۰/۰۵ بین نگرش مدیران مدارس مرد و زن در زمینه هایی همچون مزایا و معایب مربی گري وجود ندارد. بنابراین می توان اذعان داشت که مدیران مرد و زن، نگرش یکسانی نسبت به این موضوعات در مدارس شهر رباط کریم داشتند.

بررسی مقایسه اي نگرش مدیران مدارس شهر رباط کریم به مزایا و معایـب مربـی گـري بـا تأکیـد بـر “سـن،

تحصیلات و سابقه خدمت”:

جدول:۹ بررسی مقایسه اي نگرش مدیران مدارس شهر رباط کریم نسبت به مزایاي مربی گري با تأکید بر سن، تحصیلات و سابقه خدمت”

متغیر تعدیل کننده میانگین انحراف F سطح
معیار معناداري

زیر ۳۰ سال ۳/۶۴ ۰/۵۸

سن ۳۱ تا ۴۰ سال ۳/۷۹ ۰/۶۱ ۱/۱۶ ۰/۳۲۸

۴۱ تا ۵۰ سال ۳/۶۵ ۰/۵۴

بیش تر از ۵۰ سال ۴/۰۸ ۰/۲۰

کاردانی ۳/۶۶ ۰/۵۱
مزایاي مربی گري تحصیلات ۰/۳۷ ۰/۷۷۲
کارشناسی ۳/۶۵ ۰/۵۳

کارشناشی ارشد ۳/۷۹ ۰/۵۵

زیر ۵۰ سال ۳/۵۹ ۰/۵۴

سابقه خدمت ۶ تا ۱۰ سال ۳/۸۶ ۰/۵۷ ۱/۱۶ ۰/۳۲۸

۱۱ تا ۱۵ سال ۳/۶۶ ۰/۸۸

۱۶ سال و بالاتر ۲/۷۶ ۰/۵۱

با توجه به جدول فوق و از آنجا که میزان F بدست آمده در سه متغیر تعدیل کننده سن، تحصیلات و سابقه خدمت ۱/۱۶، ۰/۳۷ و .۱/۱۶ از آنجا که سطح معناداري تمامی این سه متغیر از α = ۰/۰۵ بزرگ تر می باشد، می توان بیان کرد که تفاوت معناداري در اظهـارات مـدیران مدارس شهر رباط کریم در خصوص مزایاي مربی گري بر اساس متغیرهاي تعدیل کننده مذکور وجود ندارد.

جدول:۱۰ بررسی مقایسه اي نگرش مدیران مدارس شهر رباط کریم نسبت به معایب مربی گري با تأکید بر سن، تحصیلات و سابقه خدمت”

متغیر تعدیل کننده میانگین انحراف F سطح
معیار معناداري

زیر ۳۰ سال ۳/۵۷ ۰/۷۳

سن ۳۱ تا ۴۰ سال ۳/۲۹ ۰/۷۳ ۰/۹۳ ۰/۴۲۹

۴۱ تا ۵۰ سال ۳/۲۸ ۰/۴۶

بیش تر از ۵۰ سال ۳/۳۳ ۰/۶۶

کاردانی ۳/۷۶ ۰/۷۳
معایب مربی گري تحصیلات ۱/۰۰ ۰/۳۹۷
کارشناسی ۳/۴۲ ۰/۵۰

کارشناشی ارشد ۳/۳۰ ۰/۷۱

زیر ۵۰ سال ۳/۴۱ ۰/۶۷

سابقه خدمت ۶ تا ۱۰ سال ۳/۴۵ ۰/۷۵ ۰/۶۲ ۰/۵۹۹

۱۱ تا ۱۵ سال ۳/۵۵ ۰/۶۹

۱۶ سال و بالاتر ۳/۱۳ ۰/۴۷

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می شود، میزان F متغیرهاي تعدیل کننده سن، تحصیلات و سابقه خدمت به ترتیب عبارتند از: ۰/۹۳، ۱/۰۰ و .۰/۶۲ از آنجا که سطح معناداري تمامی این سه متغیر از α = ۰/۰۵ بزرگ تر می باشد، می توان بیان کرد که تفاوت معناداري در اظهارات مدیران مدارس شهر رباط کریم در خصوص معایب مربی گري بر اساس متغیرهاي تعدیل کننده مذکور وجود ندارد.

مصاحبه ها:

الف- مزایاي بکارگیري مربی گري در فعالیتهاي آموزش و بهسازي کدامند؟

ب- معایب بکارگیري مربی گري در فعالیتهاي آموزش و بهسازي کدامند؟

مصاحبه شونده شماره) ۱ آقاي تیموري معاون سابق آموزش و نو آوري ،بازنشسته )

الف: “دیگر مزیت مربی گري این است که لازم نیست فرد از کارش جدا گردد. در واقع یادگیري در حین کار است بخاطر اینکه آموزش هاي عملی و کاربردي است که دستیابی به اهداف را راحت تر می کند و می توان زمان زیادي را خرید”.

ب: به نظر من معایب براي مربی گري وجود ندارد و هرچه فکر میکنم فقط حسن هست که میشه براي مربی گري نوشت.

مصاحبه شونده شماره ۲ (آقاي علی قراگزلو کارشناس مسئول آموزش سابق متوسطه )

الف: “مربی گري باعث می شود تا افراد خودشان را بهتر بشناسند، از ضعف ها وقوت هاي خود آگاهی یابند و خودشان را بهتر به سازمان معرفی نمایند که در نهایت منجر به ایجاد انگیزه و احساس رضایت در آن ها میگردد”.

“مربی گري سیستم را از یک حالت مرده به یک حالت زنده تبدیل می کند. در صورت اجراي کوچینگ در سازمان، آن سازمان هیچ وقت دچار رخوت و کسالت نخواهد شد، سازمان پویا، سرحال و سرزنده خواهد شد و افراد احساس می کنند که در سازمان بر حسب تجارب شان شناخته می شوند و این باعث می شود که افراد خودشان را بهتر به سازمان معرفی نمایند”.

ب: از معایب این روش این است که زمان زیادي براي اجراي آن می بردو در زمان کوتاه قابل اجرا نیست .

مصاحبه شونده شماره ) ۳ محسن داودي کارشناس مسئول ارزیابی و عملکرد )