۱) تاريخچه فعاليت شركت

۱- ۱ ) كلـيات
شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا در تاريخ ۱۶/۰۱/۱۳۳۶ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ۵۵۶۶در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. در سال ۱۳۵۸ به شرکت “صنایع جنرال استیل”و متعاقبا در سال ۱۳۶۲ به شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا تغییر نام داده است و در سال ۱۳۶۵ به شرکت سهامی تبدیل و در سال ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
دفترفروش شرکت تهران ،میدان ونک، بزرگراه خاقانی نرسیده به بزرگراه مدرس ، ، پلاك ۳۳٫
آدرس قانونی کارخانه در کیلومتر۴ جاده قدیم کرج، ۴۵ کیلومتری زرند، نرسیده به سه راه شاد آباد واقع گردیده است.

۲-۱) فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۳ اساسنامه و بموجب پروانه بهره برداری شماره ۷۰۰۱۰/۹۷۳/۳۱ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۷۴ صادره از وزارت صنایع و معادن عبارت است از تولید انواع یخچال، فریزر، یخچال فریزر برقی، کولر، پروفیل آلومنییوم، کارهای تولیدی و صنعتی و دیگر و همچنین اعطاء کمک به فقرا و محرومین و مشارکت در تامین منابع جهت اجرای طرح امور فرهنگی فرزندان شاهد و کلیه اموری که باتوجه به قوانین جاری کشور انجام آن منع قانونی نداشته باشد.

۳-۱) وضعيت اشتغال
تعداد كاركنان تمام وقت و پاره وقت شركت طي سال بشرح زير بوده است:
سـال ۱۳۸۳ سـال ۱۳۸۲
كاركنـان دائم ۷۶۱ نفر ۹۰۷ نفر
كاركنـان موقت ۱۲۸ نفر ۷۷ نفر
جمع ۸۸۹ نفر ۹۸۴ نفر

۲) مبناي تهيه صورتهاي مالي

صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از مبناي ارزشهاي جاري استفاده شده است.

۳) خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
۱-۳) سرمايه گذاريها
– سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره بابت كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
– آن گروه از سرمايه گذاريهای سریع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري طبقه بندي ميشود به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
– درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه و تصویب صورتهای مالی) شناسایی می شود .
۲-۳) دارائيهاي ثابت مشهود
۱-۲-۳) دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت ميشود، مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي در بازدهي آنها ميگردد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك ميشود . هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارائي انجام ميشود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد.
۲-۲-۳) استهلاك دارائيهاي ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۸۰) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود:
دارائــي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان ۷ تا ۱۰ درصـد نزولي
وسائط نقليه ۲۵ تا ۳۰ درصـد نزولي
اثاثيه و منصوبات ۱۰ سـاله و سه ساله مستقيم
براي دارائيهاي ثابتي كه طي ماه تحصيل ميشود و مورد بهره برداري قرار ميگيرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسـابها منظور ميشود . در مواردیكه هر يك از دارائيهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد ، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل۲۵ درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست .
۳-۳) موجودیها: موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودی با بکارگیری روش میانگین متحرک قیمت گذاری و در حسابها منظور میشود.
۴-۳) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق ثابت براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور ميشود .

۴) موجودي نقد
۱-۴ ) موجودي نزد بانكها
۵ ) سرمايه گذاري كوتاه مدت
۱-۵ ) سرمايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
۲-۵ ) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مربوط به سپرده نزد بانك ملي شعبه برق تهران است .
۳-۵ ) مبلغ -/۶۲۰/۵۵۲/۱۸۵ ريال ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها منظور شده است .

۶ ) حسابها و اسناد دريافتني تجاري
۱-۶ ) اسناد دريافتني تجاري
۲-۶ ) طلب از شـركتهاي گروه :
طلب از شركتهاي گروه كلاً مربوط به سود سهام میباشد.
۷ ) ساير حسابها و اسناد دريافتني :
۱-۷ ) حصه كوتاه مدت وام مديران شركتهاي درخواست كننده

۸ ) موجــودي مواد و كالا :
– موجودیهای شرکت مبلغ ۴ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار میباشد.
۹ ) سفارشات و پيـش پـرداختـها :

۱۳۸۳ ۱۳۸۲
ريال ريال
شركت موتوژن ۶۵۰/۶۷۸/۵۰۹/۳ ۳۹۰/۳۲۷/۲۲۴/۵
شركت آیدا پلاستیک ۵۷۴/۳۰۹/۱۵۷/۱ ۱۷۲/۶۵۸/۹۴۹/۴
۲۲۴/۹۸۸/۶۶۶/۴ ۵۶۲/۹۸۵/۱۷۳/۱۰

۱۲ ) دارائیهای نامشهود :
۱-۱۲- افزایش دارائیهای نامشهود مربوط به خرید نرم افزارهای سهام از شرکت همکاران سیستم میباشد .

ترازنامه
سال۸۲
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۳۵۷۶۷۰۱۲۶۵
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۱۱۲۵۴۹۳۰۸۰۷
سایر حسابهای دریافتنی ۶۲۳۷۰۹۰۸۲
موجودی مواد وکالا ۱۳۳۶۶۴۰۷۴۹۱
سفارشات و پیش پرداختها ۱۲۷۰۷۰۱۰
جمع دارائیهای جاری ۲۸۸۳۴۴۵۵۶۵۵
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۲۸۸۲۷۹۵۶۹۳
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۲۸۰۶۴۶۳۱۱
سایر دارائیها ۱۹۸۵۴۰۰۸۴
سرقفلی حاصل از تلفیق ۱۱۶۴۹۱۸۲۴۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۱۴۵۲۶۹۰۰۳۲۸
جمع دارئیها ۴۳۳۶۱۳۵۵۹۸۳
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۷۲۱۴۷۰۲۳۱
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۳۴۴۴۰۵۲۶۵۱
پیش دریافتها ۳۷۲۰۳۸۴۰
ذخیره مالیات ۱۱۱۳۹۳۱۸۴
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۶۷۱۵۴۱۷۲۳۶
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۱۶۱۹۶۷۰۰۳۷۹
جمع بدهیهای جاری ۲۷۲۲۶۲۳۷۵۲۱
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۱۲۲۲۸۴۱۴۵۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹۸۸۷۶۳۳۱۱
جمع بدهیهای غیرجاری ۲۲۱۱۶۰۴۷۶۶
جمع بدهیها ۲۹۴۳۷۸۴۲۲۸۷
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(۱۲میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۰۰۳۷۳۴۷۷۳
سود (زیان) انباشته ۱۰۳۲۷۷۸۹۲۳
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۳۶۵۱۳۶۹۶
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۴۳۴۷۴۳۵۵۹۸۳

ترازنامه
سال۸۳
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۱۲۷۵۶۹۳۱۷۸
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۱۱۸۸۰۹۴۱۷۴۷
سایر حسابهای دریافتنی ۱۸۱۲۱۷۴۳۷۰
موجودی مواد وکالا ۱۶۱۵۱۵۱۷۵۹۸
سفارشات و پیش پرداختها ۱۴۷۹۰۳۲۰۰۱
جمع دارائیهای جاری ۳۲۵۹۹۳۵۸۸۹۴
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۳۵۱۳۴۴۱۸۶۵
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۱۳۶۱۰۵۸۳۱۹
سایر دارائیها ۸۸۰۴۷۰۰۰
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۱۴۹۶۲۵۴۷۱۸۴
جمع دارئیها ۴۷۵۶۱۹۰۶۰۷۸
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۶۱۹۸۵۸۵۰۷۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲۴۹۵۶۰۴۸۴۵
پیش دریافتها ۷۷۲۷۰۲۳۰
ذخیره مالیات ۲۴۷۷۴۹۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۴۸۲۴۴۰۱۶۳۳
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۱۸۵۱۳۶۲۸۰۰۵
جمع بدهیهای جاری ۳۲۱۱۱۹۶۷۲۷۳
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۹۷۷۰۵۹۵۳۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۱۶۰۹۳۳۵۷۸
جمع بدهیهای غیرجاری ۲۱۳۷۹۹۳۱۱۲
جمع بدهیها ۳۴۲۴۹۹۶۰۳۸۵
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(۱۲میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۰۲۱۸۱۰۰۲۸
سود (زیان) انباشته ۲۹۰۱۳۵۶۶۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۳۳۱۱۹۴۵۶۹۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۴۷۵۶۱۹۰۶۰۷۸

ترازنامه
سال۸۴
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۸۶۷۰۱۲۹۶۳
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۱۲۵۱۳۴۸۰۷۰۳
سایر حسابهای دریافتنی ۳۱۷۴۰۰۰۲۸۶
موجودی مواد وکالا ۲۴۳۴۸۹۳۳۶۵۴
سفارشات و پیش پرداختها ۲۶۷۲۵۱۶۳۱
جمع دارائیهای جاری ۴۱۱۷۰۶۷۹۲۳۷
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۲۸۵۶۳۷۷۹۸۶
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۱۲۸۲۸۸۸۹۸۲
سایر دارائیها ۱۱۶۳۴۷۰۰۰
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۱۴۲۵۵۶۱۳۹۶۸
جمع دارئیها ۵۵۴۲۶۲۹۳۲۰۵
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۱۰۸۴۵۰۴۲۸۲
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۳۳۸۵۸۹۲۷۸۱
پیش دریافتها ۲۴۲۰۴۰۰۹۸
ذخیره مالیات ۱۲۰۶۳۵۶۱۵
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۴۲۶۶۰۶۸۳۰۰
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۳۸۷۷۰۶۸۲۷۹۳
جمع بدهیهای جاری ۴۷۸۶۹۸۲۳۸۶۹
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۴۴۵۴۲۴۲۱۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۲۹۰۴۰۲۶۵۵
جمع بدهیهای غیرجاری ۱۷۳۵۸۲۶۸۷۴
جمع بدهیها ۴۹۶۰۵۶۵۰۷۴۳
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(۱۲میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۰۲۱۸۱۰۰۲۸
سود (زیان) انباشته ۷۲۰۱۱۶۷۵۶۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۸۲۰۶۴۲۴۶۲
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۵۵۴۲۶۲۹۳۲۰۵

ترازنامه
سال۸۵
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۳۱۰۶۶۸۲۴۳۴
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۲۴۶۰۶۷۷۰۷۶۷
سایر حسابهای دریافتنی ۴۱۳۰۶۹۳۸۴۷
موجودی مواد وکالا ۸۲۰۲۱۸۷۰۵۹
سفارشات و پیش پرداختها ۸۳۱۵۶۱۵۷۲
جمع دارائیهای جاری ۴۰۸۷۷۸۹۵۶۷۹
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۲۶۷۸۵۱۳۸۶۲
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۱۲۸۲۸۸۸۹۸۲
سایر دارائیها ۲۳۵۲۰۰۱۹۹
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۱۴۱۹۶۶۰۳۰۴۳
جمع دارئیها ۵۵۰۷۴۴۹۸۷۲۲
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۸۲۰۸۲۳۳۰۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲۱۴۷۹۱۹۸۵۹
پیش دریافتها ۳۹۳۹۳۸۹۸
ذخیره مالیات ۲۱۰۰۷۶۲۷
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۷۹۸۳۸۴۶۶۹
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۳۹۳۷۷۴۲۶۲۰۲
جمع بدهیهای جاری ۴۶۲۰۴۹۵۵۵۵۵
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۷۰۹۸۵۱۵۷۴
جمع بدهیهای غیرجاری ۱۷۰۹۸۵۱۵۷۴
جمع بدهیها ۴۷۹۱۴۸۰۷۱۲۹
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(۱۲میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۰۲۱۸۱۰۰۲۸
سود (زیان) انباشته ۵۸۶۲۱۱۸۴۳۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۷۱۵۹۶۹۱۵۹۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۵۵۰۷۴۴۹۸۷۲۲

ترازنامه
سال۸۶
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۸۷۴۶۷۶۲۵۳۱
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۲۰۳۹۲۰۰۶۲۷۰
سایر حسابهای دریافتنی ۴۳۰۸۸۸۴۹۹۲
موجودی مواد وکالا ۱۰۸۱۱۰۰۲۴۷۰
سفارشات و پیش پرداختها ۷۵۱۹۷۲۳۱۲
جمع دارائیهای جاری ۴۵۰۱۰۶۲۸۵۷۵
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۲۲۴۶۷۷۳۸۴۶
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۱۲۸۲۸۸۸۹۸۲
سایر دارائیها ۱۳۸۹۰۰۱۹۹
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۱۳۶۶۸۵۶۳۰۲۷
جمع دارئیها ۵۸۶۷۹۱۹۱۶۰۲
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۱۸۹۰۱۶۵۹۰۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۶۳۷۰۶۱۹۵۰
پیش دریافتها ۴۶۵۴۵۴۰۷
ذخیره مالیات ۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۷۹۸۳۸۴۶۶۹
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۴۴۰۲۰۷۱۳۹۹۸
جمع بدهیهای جاری ۵۱۳۹۲۸۷۱۹۲۴
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۹۵۱۷۵۹۹۲۵
جمع بدهیهای غیرجاری ۱۹۵۱۷۵۹۹۲۵
جمع بدهیها ۵۳۳۴۴۶۳۱۸۴۹
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(۱۲میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۰۲۱۸۱۰۰۲۸
سود (زیان) انباشته ۷۶۸۷۲۵۰۲۷۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۳۳۴۵۵۹۷۵۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۵۸۶۷۹۱۹۱۶۰۲

صورت سود وزیان
سال۸۲

فروش خالص ۲۹۸۳۴۷۰۸۰۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۳۸۲۶۶۳۵۵۳۳
سود ناخالص ۶۰۰۸۰۷۲۴۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۳۷۶۹۳۴۶۴۲۶
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۲۹۵۵۳۷۳۶۳
سود(زیان)عملیاتی ۱۹۴۳۱۸۸۶۸۵
هزینه های مالی ۱۹۵۶۹۴۳۷۲۸
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۵۱۵۶۸۸۳۱۵
سود قبل از مالیات(زیان) ۵۰۱۹۳۳۲۷۲
مالیات ۵۸۸۳۵۲۸۵
سود(زیان)خالص ۴۴۳۰۹۷۹۸۷

صورت سود وزیان
سال۸۳

فروش خالص ۴۷۳۹۹۹۱۹۵۱۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۸۰۱۳۳۶۶۸۳۰
سود ناخالص ۹۳۸۶۵۵۲۶۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۶۱۰۵۲۹۳۶۵۹
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۲۷۳۴۹۸۸۳۵
سود(زیان)عملیاتی ۳۰۰۷۷۶۰۱۸۶
هزینه های مالی ۳۶۴۴۱۳۸۷۲۰
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۱۱۹۱۲۲۰۸۹۲
سود قبل از مالیات(زیان) ۵۵۴۸۴۲۳۵۸
مالیات (۲۱۹۰۰۵۹۱)
سود(زیان)خالص ۵۳۲۹۴۱۷۶۷

صورت سود وزیان
سال۸۴

فروش خالص ۳۴۴۹۳۳۳۷۳۲۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۰۱۴۳۰۶۷۲۰۷
سود ناخالص ۴۳۵۰۲۷۰۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۵۰۸۷۶۳۴۳۸۵
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۵۲۴۹۳۷۱۶۳
سود(زیان)عملیاتی (۱۲۶۲۳۰۱۴۳۲)
هزینه های مالی ۵۵۱۳۱۵۰۷۷۹
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۱۹۵۰۵۵۴۲
سود قبل از مالیات(زیان) (۶۷۵۵۹۴۶۶۶۹)
مالیات ۰
سود(زیان)خالص (۶۷۵۵۹۴۶۶۶۹)

صورت سود وزیان
سال۸۵

فروش خالص ۷۰۳۱۶۲۱۶۴۴۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۷۸۹۵۶۰۲۸۵۱
سود ناخالص ۱۲۴۲۰۶۱۳۵۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۶۲۶۶۲۴۷۶۴۶
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۱۰۲۰۶۳۱۰۳۲
سود(زیان)عملیاتی ۷۱۷۴۹۹۶۹۷۷
هزینه های مالی ۵۹۱۸۵۶۴۷۵۰
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۱۰۳۶۲۴۵۳۱
سود قبل از مالیات(زیان) ۱۳۶۰۰۵۶۷۵۸
مالیات (۲۱۰۰۷۶۲۷)
سود(زیان)خالص ۱۳۳۹۰۴۹۱۳۱

صورت سود وزیان
سال۸۶

فروش خالص ۶۲۸۸۰۶۷۶۲۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۴۷۲۱۲۸۷۸۹۵
سود ناخالص ۸۱۵۹۳۸۸۳۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۴۷۰۶۱۸۳۳۱۷
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۸۶۳۹۳۵۱۸۱
سود(زیان)عملیاتی ۴۳۱۷۱۴۰۲۴۴
هزینه های مالی ۵۶۴۲۶۷۱۸۹۳
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۶۳۲۲۴۲۸۷
سود قبل از مالیات(زیان) )۱۳۸۸۷۵۵۹۳۶)
مالیات ۰
سود(زیان)خالص (۱۳۸۸۷۵۵۹۳۶)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود. این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است. به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند . برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .