يك اجراي يك سيستم مديريت شبكه OSI

هدف كلي كار گزارش شده دراين مقاله عبارت اندازتحقيق كردن ابزارهاي نرم افز ازي اي است كه لازم هستند تا يك شبكه اتصال مياني سيستم هاي باز را امكان پذير سازند (OSI) براساس پروتكل هاي سازمان استانداردهاي بين المللي (ISO) نظارت ومديريت شده است.

براي حصول اين هدف سيستم مديرشبكه توصعه يافته است تا به سيستم هاي فرعي ارتباطات اجازه مي دهند كه با تمام گره هاي متصل با يك شبكه OSI مرتبط باشند. وقتي تعدادي از سيستم هاي عامل وجود دارند وبسياري از مشاغل پيچيده را بكار مي برند. كه توسط يك شبكه مرتبط مي شوند نياز براي امكانات مديريت شبكه ضروري است. مديرشبكه توسعه يافته براساس استانداردهاي ISO براي مديريت OSI مي باشد واساسا با مديريت سيستم هاي فرعي ارتباطات در هر گره مرتبط با يك شبكه OSI وصل مي باشد. سيستم توسعه يافته سعي نمي كند تا تمام اعمال مديريت را اجرا كند (يعني ، اجزاي سرويس كاربرد ويژه مديريت – MSASE) اما در عوض نشان مي دهد كه چگونه چهارچوب توسعه يافته مي تواند استفاده شود تا اين تابع ها را فراهم كند. ازآنجايي كه برنامه هاي كاربرد OSI درحال تكامل هستند موضوعات اي كه توسط مدل مرجع پايه ISO پوشيده مي شوند خودشان را ظاهرمي نمايند. اين موارد شامل امنيت شبكه نام گذاري و آدرس دادن ومديريت بكه مي باشد. ازآنجائيكه يكي از مؤلفه هاي سيستم توسعه يافته بصورت

بخشي از اين مقاله به مديريت شبكه توجه دارد بحث مفصلي ازاين موضوع اكنون ارائه مي شود.
مديريت شبكه : چهارچوب مديريت شبكه تعريف شده است تا وسيله اي براي سيستم هاي فرعي ارتباطات درتمام گره هاي مرتبط با يك شبكه نظارت و كنترل شده ازراه دور را فراهم كنند. ساختار كلي چهارچوب مديريت پيشنهاد شده در شكل ۱ نشان داده مي شود. مدير شبكه با فرايند كاربرد مديريت تراكنش مي كند (map) تا سيستم هاي فرعي ارتباطات را در تمام گره هاي شبكه ۲ را

نظارت وكنترل نمايد. در عمل براي اينكه سيستم ها مديريت شوند چهارچوب مديريت به تعدادي از حوزه ها تقسيم مي شود كه هركدام مدير حوزه خودش مي باشد. درحوزه اين مقاله فقط يك حوزه مديريت واحد درنظر گرفته مي شود. همراه با هر حوزه عنصرسرويس اطلاعات مديريت مشترك و

MSASE هستند. CMISE با مجموعه موجوديت هاي كاربرد مديريت محلي (LMAE) براساس با پروتكل هاي اطلاعات مديريت مشترك (CMIPS) براي پاسخ به يك درخواست هرLMAE بالايه هاي پروتكل گوناگون سيستم فرعي ارتباطات تراكنش مي كند لايه هاي ۱ الي ۱۷ تا اطلاعات مديريت را از CMISE بدست اورد وبه آن منتقل كند. كل هويش همراه با مديريت يك شبكه فرعي درMSASE

و CMISE است. LMAE به سادگي وسيله اي براي بدست آوردن يا كنترل كردن پارمترهاي عملياتي بكاررفته درداخل هرلايه پروتكل ازيك سيستم فرعي ارتباطات را فراهم مي كنند به اين ترتيب فقط يك مجموعه حداقل ازتوابع لازم است تا به هرلايه پروتكل اضافه شود يعني ضميمه هاي به اجراي ماشين حالت لايه پروتكل به شكل اوليه هاي سرويس ورودي اضافي بنابراين بالاسري هاي پردازش همراه با جنبه هاي مديريت يك سيستم عملياتي به مقدار حداقل حفظ مي شوند. هيچ سيستم فرعي ارتباط اي به يك LMAE نيازي ندارد و هر چه عمليات آن ساده ترباشد نياز كمتري براي يكي وجود دارد و LMAE بايد به فرمانها ازMSASE پاسخ دهد. پنج MSASE وجود دارند كه دربالاي CMISE قرار مي گيرند كه ممكن است توسط مدير شبكه فراخوانده شود. اينها عبارت اند از : مديريت عيب (FM) مديريت حسابداري (AM) تركيب بندي ومديريت نام (CM) مديريت عملكرد (PM) ومديريت امنيت (SM).

در پاسخ به يك فرم پرس وجواز يك مدير شبكه مؤلفه MSASE مناسب از خدمات پشتيباني شده توسط CMISE استفاده مي كند تا اطلاعات مديريت مربوط را به يك LMAE انتقال دهد. براي اجراي اين خدمات فراهم شده توسط يك لايه فرعي ثانوي استفاده مي كند (ROSE) تا اطلاعات مربوطه را انتقال دهد. منابع قابل مديريت دريك شبكه OSI موسوم به منابع OSI است. يعني اشياي مديريت شده اين ها لايه هاي پروتكل را درهرسيستم فرعي ارتباطات تشكيل مي دهند كه

درمحيط OSI خاص استفاده مي شود (OSLE) بنابراين براي مديريت كردن يك شبگه OST مديرشبكه بايد بتواند منابع OSI را درهرسيستم فرعي ارتباطات نظارت كند تا اطلاعات بلادرنگ درباره عملكرد وترافيك اطلاعات را بدست آورند تا بتوانند مسائل را تشخيص دهند وكاربرد شبكه را بهينه نمايند. همراه با هر منبع ويك مجموعه از اعمال وجود دارد كه يك مدير شبكه را قادرمي سازد تا عمليات مديريت خاص را برروي متغيرهاي انتخاب شده نگهداري شده توسط هرلايه را از راه دورانجام دهند وبنابراين از طريق رابط LMAE مرتبط شده قابل دسترسي باشند. بطورمعمول اكثر اطلاعات توسط شمارنده هاي ساده نگهداري مي شود كه محتويات انها ممكن است توسط يك CMISE درپاسخ به يك درخواست MSASE درخواست شود. با اين حال اگريك رويداد خاص رخ دهد يعني يك آستانه دريك لايه اي بدست آيد كه يك عيب احتمالي را نشان مي دهد لايه ممكن است مستقيما CMISE را مطلع كند. پس ازاينكه يك ارتباط بين CMISE ويك LMAE ايجاد مي شود

اطلاعات مديريت مي تواند شروع به جريان نمايد تا اينكه اجتماع آزاد شود. اطلاعات مديريت بين يك مدير ويك موسسه مبادله مي شود كه بدلايل زير مي باشد :
گزارش رويداد – استفاده شده توسط LMAE تا انتقال اطلاعات رويداد به CMISE را آغاز كند. انتقال اطلاعات – بكار رفته توسط CMISE براي درخواست اطلاعات اماري ازيك LMAE . كنترل – بكار رفته توسط CMISE براي آغاز عمليات انتخاب شده توسط يك LMAE . مثال ازيك مجموعه به هم مرتبط

شده شبكه هاي ناحيه محلي (LAN) درشكل ۲ نشان داده مي شود. اگرچه مديريت اين نوع شبكه مي تواند بصورت يك موجوديت واحد اجرا شود درعمل احتمال بيشتري وجود دارد كه بصورت يك مجموعه مرتبط ار LAN درنظرگرفته شود كه هركدام توسط يك مديرمتفاوت مديريت مي گردد. سيستم مديريت شبكه كه توسعه يافته است براي بررسي يك حوزه مديريت واحد درنظرگرفته مي شود. مقاله از ده بخش تشكيل مي شود. پس ازاين بخش ما سيستمي را شرح مي دهيم كه استفاده شده است اين بخشي پس ازآن خدمات MSASE راشرح مي دهد. سپس ما اولويت هاي خدمات CMISE را شرح مي دهيم. بخش بعدي توابع پروتكل CMISE را شرح مي دهد كه ابزار مدير استفاده مي كند. پروتكل LMAE كه براي پاسخ به عمليات از راه دور استفاده مي شود توسط

خدمات CMISE درخواست مي شود كه بعدا پوشيده مي شود ورابط ها براي سيستم مدير شبكه پس ازآن توصيه كرد. سپس ما مثال هايي درباره فرمانهاي مدير شبكه با پاسخ هاي مرتبط آنها ارائه مي كنيم. بخش پس ازآن محيط توسعه سيستم مدير شبكه را شرح مي دهد. بالاخره ما نتايج خودمان را شرح مي دهيم.
سيستم تجربي آزمايش :
قبل از شرح دادن نتايج بدست امده لازم است كه ابتدا سيستم آزمايش را شرح دهيم. كه براي انجام اين بررسي ها استفاده شده است. يك طرح گونه سيستم درشكل ها ديده مي شود. ضرورتا از سه سيستم تشكيل مي شود. دو سيستم با استفاده از دسترسي انتقال فايل مديراستفاده مي شود. مورد اخيرماوي يك مجموعه از روش هاي MSASE است كه مديررا به وسيله پارمترهاي كنترل كردن ودسترسي همراه با دسته هاي ISO دردوايستگاه ديگرمجهز مي كند. MSASE امرتوسط استفاده ازخدماتي ازCMISE دست مي يابد كه به نوبه خودش با LMAE دردو ايستگاه ديگر مطابق با پروتكل مديريت شبكه ارتباط برقرار مي كند تا سرويس درخواست شده را انجام دهد.
نرم افزارNM سازگاربا نرم افزار ISODE نوشته شده است. ISODE ازيك مجموعه روش ها تشكيل مي شود كه انتقال جلسه ادامه ولايه هاي كاربرد مدل ISO رابطور انتخاب شده اجرا مي كند. اينها بعدا با نرم افزار كاربرد خاص مرتبط مي شود تا يك فرايند كاربرد واحد را شكل كه تحت سيستم عامل UNIX كار مي كند. ارتباطات بين فرايندهاي كاربرد بعدا از طريق پروتكل كنترل انتقال انجام مي شود (TCP). روش عبارت انداز نوشتن روش هاي اضافي براي اجراي MSASE هاي گوناگون بوده است واينها بعدا با نرم افزارديگر درآن گره مرتبط شده اند تا يك فرايند كاربرد توسعه يافته واحد را شكل دهند. به اين ترتيب تمام پارمترهاي مرتبط با روش هاي دسته ISO فورا توسط روال هاي LMAE قابل دسترسي هستند. نابراين ازانجايي كه فرايندهاي سرويس دهنده ومشتري FTAM ازطريق دسته ISO ارتباط برقرار مي كنند پارامترهاي عملياتي مربوط به مورد بعدي مي تواند توسط مدير شبكه دسترسي يافته يا تغيير داده مي شود ( از طريق MSASE ، MISE و CMIP).
سرويس هاي MSASE :
سرويس هاي گوناگوني براي مدير شبكه موجود هستند كه درجدول I همراه با نگاشت انها به سرويس هاي CMISE گوناگون فهرست مي شوند. اينها به شش گروه دسته بندي مي شوند : SM , PM, CM, AM, FM وساير موارد بطور معمول يك فرمان در داخل يك مقدار اوليه سرويس CMISE مربوط نگاشته خواهد شد كه به نوبه خودش CMISE با يك LMAE ارتباط برقرار مي كند تا عمليات از راه دورمناسب را اجرا نمايند.

بعضي فرمانها فقط داراي اهميت موضعي هستند مثال (TCP) كه درست است اگرTCP موضعي اجرا شود و “mn” كه نام سيستم مدير شبكه را برگرداند.
خدمات CMISE – سرو.يس هاي كاربرد موجود در رابط CMISE از دو نوع هستند. تاييد نشده بايد توجه شود كه سيستم اجرا شده با خدمات تاييد شده LMAE ازراه دور است كه واحد اطلاعات پروتكل پاسخ (PPU) را مستقيما توليد مي كند بجاي اينكه يك پاسخ اوليه توليد شود. بطوركلي قبل از عبور دادن يا بدست اوردن اطلاعات از يك LMAE ازراه دور يك اجتماع بايد بين CMISE و LMAE

خاص انجام گرفت واجتماع بايد بسته شود واين كارتوسط سرويس M-TERMINATE انجام مي شود. درداخل MSASE يك روال استفاده مي شود تا يك خط ازجعبه كليد بدست آيد وآن را درمقابل جدول فرامين موجود فرآوردي نمايد. بنابراين وقتي كه يك فرمان صادر مي شود سرويس CMISE مناسب فراخوانده مي شود همراه با اطلاعات مربوط كه به CMISE به شكل پارمترها عبور داده مي شوند. بعنوان يك مثال سرويس MSASE “pm.get” بصورت سرويس CMISE پارمترها نگاشته مي شود :
PM = كلاس شيء
نام حساب = حالت شي ء
نتيجه برگشت يافته = نتيجه
در دريافت يك سرويس emise ماشين پروتكل CMISE موضعي يك CMIP PDU مربوط را ايجاد خواهد كرد. فهرستي ازPDU مربوط به هر سرويس CMISE درجدول π داده مي شود.
CMIP : براساس دريافت يك سرويس CMISE ماشين پروتكل CMISE يك PDU مناسب را توليد خواهد كردو آن را به ماشين پروتكل LMAE نظيربا استفاده از خدمات لايه فرعي Rose يا ACSE ارسال مي نمايد. CMISE ازخدمات لايه فرعي ACSE براي تثبيت اتصال براي LMAE و ACSE استفاده مي كند. همانطور كه در ISO/ DIS 8650 / 2 شرح داده مي شود. پس از يك اجتماع CMISE ازخدمات لايه فرعي ROSE براي انجام عمليات مناسب استفاده مي كند براساس دريافت يك CMISE اجراي ماشين حالت براي CMISE ازپارمترهاي فراهم شده توسط سرويس براي كد كردن PDU مربوطه استفاده مي كند كه بعدا به LMAE بصورت حوزه اطلاعات كاربر ACSE يا ROSE منتقل مي شود. روال تثبيت ارتباط CMISE با يك LMAE به شرح زير شرح داده مي شود.
CMISE movcation : براساس دريافت سرويس M-INITIALIZE-REQUEST :
• يك INIRQ PDU را ايجاد كنيد.
• INIRQ PDU را به صورت اطلاعات كاربر بروي سرويس A-ASSOCIATE. REQVEST ارسال كنيد.
• حالت اوليه را مقدار دهي اوليه كنيد.
پاسخ دادن LMAE :
براساس دريافت يك INIRQ PDU :
• پارمترهاي دسترسي را كنترل كنيد.
• واحد عملياتي رابراي تعيين توانايي كنترل كنيد اگرok است يك INIRP pDU
• را با همان واحد عملياتي ايجاد كنيد. اگرok نيست يك INIRP PDU را با دليلي براي خرابي ايجاد كنيد.

 

• INIRP pDU را بصورت اطلاعات كاربر برروي يك سرويس پاسخ – مرتبط با A ارسال كنيد.
تايد CMISE :
براساس دريافت يك INIRP PDU :
• اگر پارمتر حاصل موفق باشد يك تاييد مقداردهي اوليه M راايجاد كنيد وصادرنماييد ( يعني ازپارامترهاي آن تركيب را ايجاد كنيد. )
• اگرپارمترهاي حاصل خراب باشد يك M-INITIAIIZE-CONFIRM را صادر كنيد (يعني ازپارمترهاي آن نتيجه بگيريد كه تركيب نمي تواند ايجاد شود ).

جداول …. تا …. ماشين حالت پروتكل فرضيه شده را براي CMISE خلاصه مي كند تا اتصال صحيح با يك LMAE بوجود آورد. وقتي يك ازتركيب ايجاد شده است آغازكننده از پاسخ دهنده درخواست مي كند تا عمليات ازراه دورانجام دهد. پاسخ دهنده اين عمليات را تلاش مي كند كه متكي بريك نتيجه يا يك خط است . اين فرضيه ادامه مي يابد تا اينكه آغازگر تلاش مي كند تا تركيب را آزاد كند. يكي از خدمات اي كه از CMISE استفاده مي كند عبارت اندازINVOKE . REQUEST است كه ازيك

عمليات مي خواهد كه ازلحاظ دوراجرا شود. اين خدمات ممكن است توسط مديرشبكه فراخوانده شود (CMISE , MSASE) وقتي يك درخواست به يك LMAE فرستاده مي شود تا عمليات ازراه دورانجام دهد عامل يك نتيجه خطا يا غيره را بر مي گرداند . بعنوان مثال جدول X عمليات نگاشت را بين خدمات MSASE نشان مي دهد كه ابتدا براي CMISE مربوط است وسپس براي CMIP PDU وبالاخره براي خدمات ROSE مي باشد.
پروتكل LMAE :